Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Lovely Memory

Algemeen
Aansprakelijkheid
Annulering
Overmacht
Betaling
Aanvangstijdstip en duur
Privacy

Algemeen
• De opdrachtgever maakt een afspraak bij Lovely Memory om de eigen stijl qua fotografie en bewerking. De opdrachtgever gaat hierbij akkoord met deze werkwijze en kan daar later niet op terug komen

• Er worden geen onbewerkte bestanden geleverd. Ook niet tegen betaling.

• De door Lovely Memory gemaakte foto’s blijven eigendom van Lovely Memory. De opdrachtgever mag deze foto’s dus niet zonder overleg gebruiken voor publicatie.

• Bijsnijden en of bewerken van de door Lovely Memory gemaakte foto’s is niet toegestaan

• Lovely Memory is niet verantwoordelijk als gemaakte afdrukken op canvas en/of andere wanddecoratie van kleur en kwaliteit verschillen van het digitale beeld

• Opdrachtgever gaat zonder tegenbericht akkoord om de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden te gebruiken (website/social media/flyers/promotiemateriaal).

• Foto’s welke als fotoselectie na de reportage en dus niet als eindresultaat aan de klant worden getoond, mogen niet (online) worden verspreid. Deze foto’s geven geen goed beeld weer van het uiteindelijke resultaat en het verspreiden hiervan is mogelijk nadelige reclame voor de naam van Lovely Memory.

• Indien de opdrachtgever foto’s online verspreid, dienen hiervoor foto’s met logo/watermerk/vermelding naar Lovely Memory te worden gebruikt.

• De bestanden op de website van Lovely Memory zijn eigendom van Lovely Memory en niet bedoeld voor andere doeleinden.

Aansprakelijkheid
• Lovely Memory is niet aansprakelijk voor het uitblijven van resultaat tijdens een reportage. Lovely Memory doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat de reportage naar wens verloopt.
• Lovely Memory kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan kleding of vallen tijdens de reportage. Lovely Memory is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de klant is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotograaf of door hem ingeschakelde personen. Indien Lovely Memory aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade en tot maximaal het totaalbedrag dat door Lovely Memory aan de opdrachtgever in het kader van de reportage in rekening werd gebracht.

• Lovely Memory aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan of door de opdrachtgever tijdens of ten gevolge van een reportage, tenzij de oorzaak daarvan aan Lovely Memory toerekenbaar is. Lovely Memory is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie

Annulering
• Het annuleren van de shoot kan kostenloos indien dit uiterlijk 48 uur voor aanvang van de shoot wordt doorgegeven per email aan info@lovelymemory.nl. Voor shoots die binnen 48 uur worden geannuleerd, zullen de kosten in rekening worden gebracht.

Overmacht
• Lovely Memory is een eenmanszaak. In geval van ziekte en/of overmacht vanuit de fotograaf is het mogelijk dat gemaakte afspraken niet kunnen worden nagekomen. Lovely Memory stelt opdrachtgever in dat geval hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte. Lovely Memory kan in zo’n geval niet aansprakelijk worden gesteld voor enige geleden schade. Lovely Memory zorgt voor een zo passend mogelijke oplossing voor het opnieuw inplannen van een reportage. Indien de opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van dit aanbod, zal Lovely Memory gehouden zijn tot het restitueren van reeds betaalde bedragen in verband met de geannuleerde reportage. Lovely Memory is in het geval van annulering van de reportage behoudens restitutie van reeds betaalde bedragen niet gehouden tot enige schadevergoeding.

Betaling
• Betaling van de reportage en/of bijbestellingen, vindt vooraf of tijdens de reportage plaats. Indien bijbestellingen worden geplaatst nadat de reportage reeds is voldaan, dienen ook eerst te worden voldaan alvorens het eindresultaat aan de opdrachtgever wordt verzonden. Zolang de opdrachtgever enige uitstaande factuur van Lovely Memory nog niet heeft voldaan, zal Lovely Memory geen eindresultaat aan opdrachtgever verzenden.

Aanvangstijdstip en duur
• Het aanvangstijdstip en de duur de reportage wordt per mail/schriftelijk overeengekomen. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen op tijd aanwezig te zijn. Indien een of meer niet op tijd aanwezig zijn, zal het aanvangstijdstip noch de duur van de reportage worden aangepast, tenzij de opdrachtgever akkoord gaat met de extra kosten die het wijzigen van het aanvangstijdstip of het uitbreiden van de duur van de reportage voor Lovely Memory meebrengt.
Lovely memory is niet aansprakelijk voor eventuele schade indien de reportage geen doorgang kan vinden omdat opdrachgever niet op het overeengekomen aanvangstijdstip aanwezig is. De opdrachtgever blijft in dat geval echter wel gewoon de overeengekomen prijs volledig verschuldigd. Er vindt geen restitutie van reeds betaalde bedragen plaats.

Privacy
• Indien de opdrachtgever een overeenkomst met Lovely Memory aangaat, dan worden er persoonsgegevens van de opdrachtgever opgenomen in het klantenbestand van Lovely Memory. Lovely Memory beperkt zich daarbij tot die persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever. De verzamelde persoonsgegevens worden door Lovely Memory alleen in overeenstemming met de wet en op een behoorlijke en zorgvuldige manier verwerkt. Lovely Memory zal de gegevens niet verstrekken aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor een behoorlijke uitvoering van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst en uitsluitend voor zover de opdrachtgever hier uitdrukkelijk toestemming toe heeft verleend.

• Lovely Memory zal zorg dragen voor een passende opslag en bescherming van door haar verwerkte persoonsgegevens. De opdrachtgever heeft recht op inzage, wijziging en verwijdering van zijn persoonsgegevens zoals deze door Lovely Memory worden verwerkt. Indien de opdrachtgever gebruik wenst te maken van een van voormelde rechten, kan de opdrachtgever een mail met daarin zijn verzoek richten aan: info@lovelylmemory.nl
Bij het maken van een afspraak, gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden van Lovely Memory.

Sluit Menu
error: Content is protected !!
×
×

Winkelmand

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op "cookies toestaan" om u de best mogelijke browse-ervaring te bieden. Als u deze website blijft gebruiken zonder uw cookie-instellingen te wijzigen of als u hieronder op "Accepteren" klikt, stemt u daarmee in.

Sluit